Reklamační řád - Pohřební služba Jiří Vyšata

Nepřetržitá služba +420 220 980 520 +420 722 663 848
Přejít na obsah


  Pohřební služba Jiří Vyšata
  Jenečská 911, 253 01 Hostivice
  IČO: 12250031     DIČ: CZ6607111544
        
                                                                                                                                     REKLAMAČNÍ ŘÁD
      
        
              Na základě   zákona 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a v   zájmu jednotného postupu pro uplatňování a vyřizováni
                    reklamací služeb a   zboží poskytovaných Pohřebním ústavem hl. m. Prahy je vydán tento reklamační   řád, s platností od 1. května 2002.
      
        
              1.        Objednavatel   služeb nebo zboží je oprávněn reklamovat vadu způsobenou Pohřebním službou a   to bez zbytečného odkladu.
                        Jedná-li se o zjevnou vadu je objednavatel povinen   uplatnit reklamaci ihned po převzetí zboží nebo služby.
 
              2.        Vadu je objednavatel   oprávněn reklamovat především u příslušné provozovny, kde zboží nebo službu   objednal.
 
              3.       Pověřený pracovník   Pohřebního služby sepíše na žádost objednavatele záznam o podané reklamaci.
 
                         Záznam musí   obsahovat:
                                                              ·           Jméno   objednavatele a jeho bydliště, případně kontaktní adresa či telefon.

                                                              ·           Datum provedené   služby nebo dodání zboží včetně čísla objednávky nebo příslušné smlouvy.
 
                                                              ·           Specifikace vady   a její projev
 
                                                              ·           Datum podání   reklamace, podpis objednavatel a pověřeného pracovníka Pohřebního ústavu.
      
        
               4.      Reklamace   týkající se smutečního obřadu je nutné reklamovat bezprostředně po skončení   smutečního obřadu u obřadníka nebo vedoucího krematoria.
                        Jinak nelze   reklamaci uznat.
 
               5.        Objednavatel   bude písemnou formou vyrozuměn o přijetí nebo nepřijetí reklamace včetně   způsobu a lhůtě odstranění reklamované vady.
 
               6.    Pověřený pracovník rozhodne o reklamaci   ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů.
 
                       Do této lhůty se nepočítá doba přiměřená podle druhu výrobku či služby   potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění
                       vady musí   být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění   reklamace, pokud nedojde k dohodě na delší lhůtě.
      
               7.            Neuplatní-li zákazník v souladu s odstavcem 4 tohoto řádu reklamaci vady zboží nebo služby, toto právo
            
              8.            Závěrečná ustanovení
                             Uzavřením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a podmínkami                                                                                      reklamačního řádu a, že s nimi souhlasí.                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                        Pohřební služba
                                                                                                                                                                                                                            Jiří Vyšata

Návrat na obsah